Общи условия

Cobra Auto

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условията за ползване регламентират отношенията с потребителите. Тук ключово значение имат процеса по поръчка, плащане, отказа от договор и рекламациите. В съответствие с правилата на Закона за защита на потребителите накрая на документа ще намерите и формулярите за отказ от договора и рекламация, които сте задължени по закон да публикувате.

Освен това, в условията за ползване се урежда правото на интелектуална собственост, както и правилата за изменение на общите условия. Изменението на общите условия също е регламентирано в закона и процедурата не може да търпи почти никакви промени.

ДОСТАВКА

В тази секция се уточняват детайлите около доставката. Обръщаме Ви внимание, че тук не е нужно да се посочва конкретна фирма, с която работите или да казвате точните часове, в които обработвате поръчките. Ако все пак решите да се включат, то всичко написано се явява задължително за Вас.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИ

Настоящите общи условия не съдържат политика за защита на личните данни! Можете да се запознаете с Политика за обработване на лични данни на Cobra Auto.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Cobra Auto  

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ИН - ЕКСПОРТ СЪРВИЗ, наричано по-долу "Cobra Auto”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

ИН - ЕКСПОРТ СЪРВИЗ е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206157786 със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
област Варна, община Варна
гр. Варна 9000
район р-н Владислав Варненчик
УЛ.ПЕРПЕРИКОН No 4

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Cobra Auto” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "Cobra Auto”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Cobra Auto”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „Cobra Auto“ договор име, адрес, телефон, имейл.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - cobra-bg.com и всички негови подстраници.

Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от “Cobra Auto” стоки и услуги.

ПОРЪЧКА

Чл. 2. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „Cobra Auto”, за да сключват договори с „Cobra Auto“ за предлаганите стоки и услуги.

(2)  Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Cobra Auto”

(3)  При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга „Cobra Auto“ си запазва правото да откаже поръчката.

(4)  След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на „Cobra Auto”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

(5)  Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(6)  При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 3. (1) “Cobra Auto” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

“Cobra Auto” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1.  е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Cobra Auto”;

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Cobra Auto”.

ЦЕНИ

Чл. 4.  (1) Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на „Cobra Auto” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2)    Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 5. „Cobra Auto” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 6.  (1) „Cobra Auto” може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Cobra Auto”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2)   Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 7.  Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 8.  Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж.

Сформиране на цените 

Цените в електронния магазин са крайни, с включен ДДС.  Таксата за транспорта не е включена в стойността на продукта. 

Фактури 

При потвърдена от Вас поръчка ще получите на e-mail си проформа фактура за стойността на поръчката. Оригиналната фактура, както и Приемо-предавателен протокол ще бъдат изпратени при доставката.

 
Начисляване на ДДС 

Всички цени на продуктите са с начислен ДДС. Продажба на стоки без заплащане на ДДС върху цената не се извършва. 

Чл. 9.    Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 10.   Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 11.   „Cobra Auto” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Cobra Auto””.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 12.    Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

Чл. 13.   За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Cobra Auto” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Чл. 14.   Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Cobra Auto” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора чрез обаждане.

Чл. 15.   При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

Чл. 16.   „Cobra Auto“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл. 17.   В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми „Cobra Auto” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 18.   Когато във връзка с изпълнението по договора „Cobra Auto“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „Cobra Auto“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 19.   Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

1.    за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2.    за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 22.    „Cobra Auto” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.